Правилник

Правилник

НА
МЕЖДУНАРОДEН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - СОФИЯ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Арбитражен съд Чл. 1. (1) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ е постоянно действаща и независима от Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” правораздавателна институция. (2) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището, местожителството или обичайното местопребиваване на едната или и на двете страни е в Република България или вън от нея. Основание за компетентността на Арбитражния съд Чл. 2. (1) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ разглежда споровете по чл. 1, ал. 2, ако те са му възложени с арбитражно споразумение или с международен договор. (2) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато то се съдържа в разменени между страните писма, телеграми и други писмени средства за телекомуникация или в общи условия, към които насочва сключен между страните писмен договор. (3) Смята се, че има писмено арбитражно споразумение и когато ищецът предяви иск пред Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, а ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да се разгледа от Международния търговски арбитражен съд или извърши пред него действие, насочено към разглеждане на спора по същество, без да оспорва компетентността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Допустимост на арбитражното производство Чл. 3. (1) Арбитражното производство може да бъде започнато, продължено и по него може да бъде постановено решение, въпреки че по същия спор има висящо дело пред местен или чуждестранен съд. (2) Ако делото по предходната алинея е висящо пред местен съд и е налице съмнение, че липсва валидно арбитражно споразумение, Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ спира образуваното пред него производство до приключване на първото заседание на съда, а ако бъде направен отвод за арбитражно споразумение - до влизане в сила на определението на съда по отвода. Ако отвод не бъде направен или той не бъде уважен, Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ прекратява производството. Процедура Чл. 4. (1) Страните могат да се споразумеят за процедура, която съдът да следва при разглеждане на делото, стига тя да не противоречи на този правилник и повелителните норми на приложимия за арбитража закон. (2) Ако страните не уговорят друго, тяхното съгласие да възложат спора на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ означава и приемане на този правилник, както и на устава на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в частта му, отнасяща се до арбитрите. (3) По въпроси, неуредени от този правилник, Закона за международния търговски арбитраж, или от споразумението на страните арбитрите процедират съобразно тяхната преценка, ръководейки се от естеството на арбитража и предмета на спора, като обезпечават във всеки случай равна възможност на всяка страна за защита на нейните права и интереси. (4) По дела, основани на арбитражни споразумения, се прилагат тези правила на правилника, които са в сила при започване на арбитражното производство, освен ако и двете страни поискат да се прилагат правилата, които са били в сила при сключване на арбитражното споразумение или са влезли в сила след започване на арбитражното производство. (5) Ако страната не заяви незабавно, писмено или в арбитражното заседание срещу нарушаване на процесуалното правило по ал. 1 и 2, смята се, че тя се е отказала от правото си да се позовава на нарушението. II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА Предявяване на иск Чл. 5. (1) Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (2) Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в Секретариата на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, а ако се изпраща по пощата - в деня на подаването, отбелязан на пощенското клеймо в мястото на изпращането. Съдържание на исковата молба Чл. 6. (1) Исковата молба трябва да съдържа: 1. посочване на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“; 2. пълното наименование, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК на страните, адрес на страните (съдебен адрес, съответно адрес за призоваване), телефон, телефакс, телекс, електронен адрес; 3. цената на иска; 4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът; 5. в какво се състои искането; 6. всички доказателства в подкрепа на иска; 7. името на арбитъра и на резервния арбитър или искане те да бъдат назначени от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“; 8. опис на документите, приложени към исковата молба; 9. подпис на ищеца. (2) Към исковата молба трябва да бъдат приложени: 1. арбитражното споразумение и всички писмени доказателства, фигуриращи в описа по ал. 1, т. 8; 2. пълномощните, когато искът е предявен от пълномощник; 3. всички други необходими доказателства за активна и пасивна легитимация на страните; 4. преписи от исковата молба и приложенията й според броя на ответниците и един за резервно досие; 5. документи за внесени арбитражна такса и депозит за разноски, който депозит не може да бъде по-малко от 10 % от стойността на арбитражната такса. (3) Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ по искане на съответната заинтересована страна може да отмени частично заплащането на арбитражната такса. Определяне на цената на иска и на арбитражната такса Чл. 7. (1) Цената на иска е равна на паричната сума или стойността на правата, които се претендират. Цената на иска се посочва от ищеца в исковата молба. (2) При искове за установяване или преобразуване на правоотношения цената на иска е стойността на предмета на правоотношението в момента на предявяване на иска. При искове по договори за наем с неопределен срок цената на иска е наемната цена за една година, предшестваща годината на иска. При искове за периодични плащания за неопределено време цената на иска е сбора на плащанията за три години. При искове за определено действие или бездействие - от размера на имуществения интерес на ищеца. (3) Когато с исковата молба се предявяват няколко иска, цената на всеки иск трябва да се посочи отделно. (4) По исковете, по които цената не може да бъде определена точно или оценката представлява затруднение за ищеца, както и в случаите, когато цената на иска е определена неправилно от ищеца или изобщо не е определена, цената се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, по негова инициатива или по искане на ответника. (5) Ако при разглеждане на делото се установи, че цената на иска не е била определена в съответствие с правилата по предходните алинеи, Решаващият орган определя цената на иска окончателно. (6) Горните правила се отнасят и за определяне цената на възражението за прихващане. (7) Ищецът внася арбитражна такса, определена въз основа на общата сума от цената на всички предявени искове, а ответникът внася арбитражна такса, определена въз основа на цената на предявените насрещни искове и възражения за прихващане. Проверка относно компетентността на Международния търговски арбитражен съд Чл. 8. (1) Ако ищецът в исковата молба не се позовава на арбитражно споразумение или не го представя, Секретариатът на съда го поканва да представи такова споразумение или да заяви писмено, че желае, въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, като му предоставя седемдневен, а по международни дела - петнадесетдневен срок. (2) Ако в дадения му срок ищецът не представи споразумение, обуславящо компетентността на Международния търговски арбитражен съд и не заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, исковата молба се връща на ищеца с разпореждане на Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (3) Ако в предоставения му с поканата срок ищецът представи арбитражно споразумение, обосноваващо компетентността на Международния търговски арбитражен съд, Секретариатът на съда му изпраща съобщение за внасяне на дължимата арбитражна такса и определения депозит за разноски. (4) Ако в сроковете по алинея 1 ищецът не представи споразумение, но заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, Секретариатът му изпраща съобщение да внесе минималната арбитражна такса по съответната тарифа. Ако с писмения отговор ответникът не възрази делото да бъде разгледано от Международния търговски арбитражен съд, той губи възможността да стори това по-късно и делото ще бъде разгледано при условията на чл. 2, ал. 3, а ищецът е длъжен да довнесе арбитражната такса до дължимия размер съобразно тарифата. (5) Решаващият орган се произнася за компетентността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ и когато тя се оспорва поради несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение. Арбитражното споразумение, включено в договор, е независимо от другите негови уговорки. Нищожността на договора не означава недействителност и на съдържащото се в него арбитражно споразумение. (6) Възражението, че Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ не е компетентен да разреши изцяло или отчасти повдигнатия спор, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба, към който следва да се приложат всички писмени доказателства за установяване на това обстоятелство. (7) Когато в арбитражното производство бъде повдигнат въпрос, който е извън компетентността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, възражението за некомпетентност трябва да се направи веднага. (8) Решаващият орган може да уважи и направено по-късно възражение за некомпетентност, ако има уважителна причина за закъснението или ако продължаването на делото би довело до постановяване на нищожно или недопустимо решение. В последния случай Решаващият орган може служебно да се произнесе по въпроса за компетентността си. (9) Възражението за некомпетентност се разглежда от решаващия орган, който се произнася с определение в подготвителното заседание или в заседанието, когато е направено, освен ако разрешаването на спора относно компетентността е обусловено от разрешаването на спора по съществото на делото. (10) Ако решаващият орган отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него. Отстраняване на недостатъците на исковата молба Чл. 9. (1) Секретариатът на Международния търговски арбитражен съд, ако установи, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т.т. 1-5, т.т. 7-9 и ал. 2, дава на ищеца срок да отстрани недостатъците. Срокът не може да бъде по-дълъг от седем дни за вътрешни дела, съответно петнадесет дни по дела между страни поне една от които е със седалище, местожителство или обичайно местопребиваване извън Република България, считано от деня на получаване на съобщението. Ако ищецът оспори становището на Секретариата относно редовността на исковата молба, въпросът се решава от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (2) До отстраняване на недостатъците исковата молба се оставя без движение. (3) Ако ищецът не отстрани в срок нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща от Председателя на съда на ищеца. На възстановяване подлежи половината от внесената арбитражна такса. Отговор на исковата молба Чл. 10. (1) След получаване на редовна искова молба и внасяне на арбитражната такса и депозита за разноски, Секретариатът на съда изпраща препис от исковата молба с приложенията й на ответника, както и листата на арбитрите. (2) Едновременно с това секретариатът съобщава на ответника, че той може в срок до седем дни от получаването на преписа от исковата молба да подаде отговор, ако делото е между страни със седалище или местожителство в страната. Този срок е петнадесет дни по дела между страни поне една от които е със седалище, местожителство или обичайно местопребиваване извън Република България. Отговорът следва да съдържа всички възражения и доводи, на които страната ще се позовава в процеса, като към него се прилагат и всички писмени доказателства. (3) По молба на ответника посочените срокове може да бъдат продължени от Председателя на съда. (4) В същия срок ответникът трябва да съобщи името на посочения от него арбитър и на резервния арбитър или да предостави назначаването им на Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (5) В срока за отговор ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно неговото вземане е от компетентността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. За насрещния иск се прилагат правилата на чл. чл. 6 и 9. Ако насрещното вземане е установено със сила на присъдено нещо или не се оспорва от ищеца, възражението за прихващане може да се направи и във всеки момент на производството. (6) Неподаването на отговор не означава признание на иска. (7) В 7- дневен срок от уведомяването за постъпване на отговор в Секретариата на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ищецът може да направи възражение. Този срок е петнадесет дни по дела между страни поне една от които е със седалище, местожителство или обичайно местопребиваване извън Република България. III. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ Представяне на документите по делото Чл. 11. (1) Преписи от исковата молба, отговорът й и приложенията към тях трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, че всяка страна да има по един, а Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - не по-малко от два екземпляра. (2) Посочените в алинея 1 документи, с изключение на писмените доказателства, се представят на езика, на който е сключен договора, или на който страните са водили кореспонденцията помежду си, както и на български език. Писмените доказателства, които страните ще ползват в производството, се представят в оригинал и превод, осъществен от оторизиран преводач, ако са съставени на чужд език. Преводът на тези книжа е за сметка на страната, представила книжата. Изпращане и връчване на документи Чл. 12. (1) Секретариатът на съда изпраща на страните всички отнасящи се до тях книжа, съобщения и призовки на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители в тридневен срок от получаването им. (2) Исковата молба, отговорът на иска, арбитражните решения и определенията се изпращат на страните чрез куриерски служби, които удостоверяват връчването или опита за връчване с документ, който се прилага по делото. Призовките и другите съобщения могат да бъдат извършени и по телефона. В този случай призоваването или предаването на съобщението се удостоверява от съответния служител в Секретариата на съда. (3) Всички посочени по-горе документи могат да бъдат връчени лично срещу разписка на страната, на неин представител, когато тя е юридическо лице, както и на пълномощник или служител на страната. Получаване на книжата, призовките и съобщенията Чл. 13. (1) Когато седалището, местожителство, обичайното местопребиваване или пощенският адрес на получателя не могат да бъдат намерени, книжата, съобщенията или призовките се смятат за получени, ако са изпратени до последното му известно седалище, местожителство, обичайно местопребиваване или пощенски адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. (2) Документът по ал. 1 се смята предаден и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската служба да го получи, ако тя удостовери това. (3) Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, когато адресатът е получил съобщението. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия работен ден. IV. РЕШАВАЩ ОРГАН Решаващ орган Чл. 14. (1) Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващ орган, който може да се състои от един арбитър или от трима арбитри. (2) Разглеждането и решаването на делото от един арбитър е изключение и е допустимо само при съгласие на страните по делото. В този случай се заплаща половината арбитражна такса. (3) Искане за разглеждане и решаване на делото от един арбитър може да се направи от всяка от страните по делото. Ищецът може да направи такова искане най-късно с подаване на исковата молба, а ответникът – най-късно в срока за отговор на исковата молба. В същите срокове страната направила искането е длъжна да посочи и арбитъра, който да разгледа и реши делото, както и неговия заместник от списъка на арбитрите или да предостави на Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ да го определи. (4) Искането по предходната алинея се изпраща на насрещната страна, която има право да вземе отношение по него в 7-дневен срок от получаването му. В противен случай се приема, че е съгласна с направеното искане и с посочените арбитър и негов заместник. (5) Ако страните не могат да постигнат съгласие относно избора, арбитърът и неговият заместник се назначават от Председателя на съда. (6) Ако Решаващият орган е от трима арбитри, всяка от страните избира по един арбитър и резервен арбитър. Ищецът може да направи това най-късно с исковата молба, а ответникът – най-късно с отговора на исковата молба. Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ избира, от листата на арбитрите, Председателя на Решаващия орган, който е и докладчик по арбитражното дело. (7) По дела, които са с фактическа и правна сложност, по предложение на избраните двама арбитри, Председателят на съда може да определи за Председател на Решаващия орган лице, което е изявен специалист в съответната правна материя, дори то да не е вписано в листата на арбитрите. Последният, когато е приел да бъде Председател на Решаващия орган, е длъжен да попълни писмена декларация по чл. 5, ал. 8 от Устава на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, а така също и писмена декларация, в която изрично да заяви, че е запознат и че ще спазва Правилника на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, както и декларация, че е запознат и приема Тарифата за възнагражденията на арбитрите, действащи от името на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (8) Ако ищецът или ответникът не посочат арбитър и негов заместник в сроковете по предходните алинеи, Председателят на съда определя арбитъра и заместникът му от листата на арбитрите. (9) Ако ищците или ответниците са няколко, те трябва да посочат по общо съгласие един арбитър и негов заместник. Ако не се постигне съгласие между ищците или ответниците, арбитърът и заместникът му се определят от Председателя на съда. (10) Решението на Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ за назначаване на арбитри, техни заместници и председател на Решаващия орган по предходните алинеи е окончателно. Заместване на арбитър Чл. 15. (1) Ако арбитърът не приеме избора, почине, бъде възпрепятстван да изпълнява или не изпълнява задълженията си повече от тридесет дни, той се замества от арбитъра, посочен за негов заместник. Същото важи, ако арбитърът бъде внезапно възпрепятстван да участва в насрочено заседание. Заместникът продължава делото до неговото окончателно приключване. (2) При условията на предходната алинея Председателят на Решаващия орган се заменя по реда, по който е бил избран. Заместването на арбитър, след като вече е бил избран Председател на Решаващия орган, не води до замяна на председателя. (3) Ако спрямо заместника настъпят условията на ал. 1, страната, която го е посочила, се поканва в 7-дневен срок да посочи друг арбитър и негов заместник. В случай, че тя не стори това, Председателят на съда определя арбитъра и заместникът му от листата на арбитрите. (4) Ако е необходимо и след като вземе мнението на страните, Решаващият орган в случаите, посочени в ал. 1, 2 и 3, може отново да разгледа въпросите, които са били разгледани на предходните заседания по делото, състояли се преди замяната. Отвод на арбитър Чл. 16. (1) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър, то трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност или независимост, като представи в Секретариата на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ подписана лично от него декларация. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. (2) Всяка страна има право да направи отвод на арбитъра и на Председателя на Решаващия орган, ако съществуват данни, че те лично, пряко или косвено са заинтересувани от изхода на делото. (3) Арбитърът или Председателят на Решаващия орган са длъжни да се отведат при посочените в алинея 1 причини. Процедура за отвода Чл. 17. (1) Отводът на арбитър може да бъде направен само ако има обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност или независимост или ако той не притежава необходимата квалификация, уговорена от страните. (2) Страната може да направи отвод на арбитър, назначен от нея или в чието назначаване е участвала, само поради основания, които са й станали известни след назначаването. (3) Страните могат да уговарят процедурата за отвод. (4) При липса на споразумение отвод на арбитър може да се направи не по-късно от седем дни, след като страната е узнала за образуването на Решаващия орган или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода. (5) Искането за отвод се прави писмено до Решаващия орган, като се посочат основанията за това. (6) Ако арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по отвода се произнася Решаващият орган. (7) Ако насрещната страна се съгласи с отвода или той бъде уважен, новият арбитър или Председателят на Решаващия орган се посочват или избират в съответствие с разпоредбите на настоящия правилник. (8) Отвод не може да бъде правен, след като делото е обявено за изяснено от фактическа и правна страна и Решаващият орган е пристъпил към постановяване на акта, с който приключва делото. Отвод на вещо лице или преводач Чл. 18. На основанията, посочени в чл. 16, ал. 2, може да се направи отвод на вещо лице или преводач. По отвода окончателно се произнася Решаващият орган. V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО Подготовка за разглеждане на делото и насрочване Чл. 19. (1) Решаващият орган проверява подготвено ли е делото за разглеждане и взема мерки за изясняване на обстоятелствата по делото и попълването му с доказателства с цел то да бъде бързо, икономично и правилно решено. (2) Арбитърът или Председателят на Решаващия орган може да даде на Секретаря на съда отделни нареждания по подготовката на делото. (3) Председателят на Решаващият орган насрочва подготвително заседание, което разрешава въпросите за: 1. наличието на активна и пасивна легитимация на страните; 2. приложимите правила за арбитражното производство; 3. допустимостта и относимостта на представените доказателства; 4. компетентността на съда относно повдигнатия пред него спор - цялостна или частична; 5. обстоятелствата, които приема за безспорни; 6. размера на дължимия депозит за разноски в производството; 7. назначаването на вещи лица, преводачи, както и допустимостта и недопустимостта на предявения насрещен иск. (4) Съдът може да се произнесе и с решение по съществото на спора, ако приеме, че са налице всички условия за постановяване на правилен, обоснован и законосъобразен акт, в случаите когато: 1. искът бъде признат от ответника в отговора на исковата молба или 2. страните са дали съгласие в исковата молба и отговора съдът да се произнесе в тяхното отсъствие. Чл. 20. Когато Решаващият орган прецени, че са налице условията за разглеждане на делото в открито арбитражно заседание, с определение насрочва заседание с призоваване на страните, вещите лица, преводачите и другите участващи в процеса лица. Място за провеждане заседанията на съда Чл. 21. (1) Заседанията на Международния търговски арбитражен съд се провеждат в седалището му в гр. София. (2) По молба на страните или по свой почин Решаващият орган при необходимост може да проведе заседанията си и на друго място. Призоваване на заседание Чл. 22. (1) На страните се изпращат призовки, в които се посочва времето и мястото, където ще се състои заседанието. Призовките и съобщенията трябва да бъдат изпратени така, че всяка страна да разполага с не по-малко от десет дни, за да се подготви и участва в разглеждането на делото. По делата между страни със седалище или местожителство в различни държави този срок е не по-малък от тридесет дни. (2) Със съгласие на страните този срок може да бъде намален. Език на разглеждане на делото Чл. 23. Разглеждането на делото става на български език, но ако една от страните е със седалище или местожителство в чужбина, те могат да се споразумеят да бъде използван друг език, освен ако представителят на страната от чужбина владее български език. Споразумението трябва да се постигне преди образуване на Решаващия орган. Той назначава за страната, която не владее български език, преводач. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна, независимо от изхода на делото. Разглеждане на делото Чл. 24. (1) Делото се разглежда в заседание, на което страните могат да участват лично или чрез надлежно упълномощени или овластени представители. (2) Делото се разглежда непублично. При разглеждане на делото се допускат само страните и техните представители, както и лицата, пряко ангажирани в арбитражното производство. С определение на Решаващия орган и със съгласието на страните на заседанието могат да присъстват и лица, които не участват в делото. (3) По съгласие на страните делото може да бъде разгледано и решено, без те да се призовават на заседание, само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища. Решаващият орган обаче може да призове страните на заседание, ако намери, че делото се нуждае от допълнително изясняване. (4) Делото се разглежда без призоваване на страните, ако ответникът в отговора на исковата молба признава иска. (5) Производството по делата пред Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ е конфиденциално. Материали по делата се предоставят само на страната, нейния законен представител или на процесуалния й представител по делото. Неявяване на страна Чл. 25. (1) Неявяването на страна, надлежно известна за времето и мястото на арбитражното заседание, не е основание за отлагане на делото. Това може да стане само, ако неявилата се страна е поискала то да бъде отложено по уважителни причини. (2) Всяка страна може да поиска делото да се разглежда в нейно отсъствие. Спогодба Чл. 26. (1) След откриване на заседанието Решаващият орган прави предложение на страните да разрешат спора по делото със спогодба. (2) Решаващият орган може да прави предложение за спогодба във всяко положение на делото до постановяване на решението. (3) Ако страните постигнат спогодбата пред Решаващия орган, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и от арбитъра или арбитрите. (4) Страните могат да поискат спогодбата да бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия. Обезпечаване на иска Чл. 27. Ако страните не са уговорили друго, ищецът може да поиска от Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ да наложи на ответника подходящи мерки за обезпечаване на правата му, предявени с иска. Молителят е длъжен да посочи конкретна мярка или мерки, които не могат да засягат трети лица. При допускане на исканите мерки, съдът може да определи гаранция, която молителят да представи. Доказателства Чл. 28. (1) Всяка страна трябва да докаже обстоятелствата, на които основава своя иск или възражение. (2) Страната може да представи писмените доказателства в оригинал или заверено от нея копие. Решаващият орган има право да поиска превод на тези доказателства на друг език, когато това е в интерес на разглеждане на делото. Предоставените от едната страна писмени доказателства се връчват на другата страна своевременно. (3) Решаващият орган може да приеме определени факти за доказани, ако някоя от страните създаде пречки или осуети, с действие или бездействие, събирането на допуснати от него доказателства за тях. (4) Арбитрите преценяват доказателствата по свое вътрешно убеждение. Събиране и проверка на доказателства Чл. 29. (1) Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от Решаващия орган. Той може да възложи тази проверка на един от арбитрите. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед, страните се уведомяват своевременно. (2) Решаващият орган може да изисква от страните да представят и други доказателства, да назначава вещи лица или да изисква от трети лица удостоверения или други намиращи с в тях документи, когато това е необходимо, за да се разкрие истината по делото. За служебно събраните доказателства страните се уведомяват своевременно и им се дава подходящ срок за вземане на становище и представяне на насрещни доказателства. (3) Решаващият орган може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо за изготвяне на заключението. Той може по искане на всяка от страните или по свой начин да задължи вещото лице, след като представи своето заключение, да участва в заседание, за да даде пояснения. По искане на страните могат да се назначават и други вещи лица, за да дадат заключения по спорния въпрос. Заинтересованата страна следва да представи и приложи по надлежния ред всички доказателства, върху които са изградени заключенията на вещите лица, освен ако и двете страни се съгласят за противното. (4) За събиране на доказателства в чужбина Решаващият орган може да делегира един от своите членове, като разноските се авансират от страната, поискала събиране на доказателствата. (5) Свидетели се разпитват, ако бъдат доведени от страната, която ги е посочила и е изяснила какви обстоятелства ще установят. (6) Крайният срок за посочване и представяне на доказателства е първото по делото открито арбитражно заседание. Срокът може да бъде продължен или възстановен при наличие на уважителни причини, които страната трябва да докаже. (7) Решаващият орган или заинтересованата страна, с негово съгласие, може да поиска от компетентния съд в страната или в чужбина да събере някои доказателства, необходими за делото. Изменение на иска Чл. 30. (1) Ищецът може да измени предявения иск и без съгласието на ответника. Решаващият състав може да откаже да допусне изменението на иска, ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на делото. Тези правила се прилагат и за изменение на насрещния иск. (2) Когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава в лицето на правоприемника, ако има такъв. (3) Изменение на иска чрез заменяне на някоя от страните с друго лице е допустимо със съгласие на двете страни и на лицето, което встъпва като страна по делото. Участие на трети лица Чл. 31. Встъпване и привличане на трето лице е допустимо само със съгласие на страните, а при привличане - и със съгласието на лицето, което се привлича. Същото важи и за предявяване на обратен иск срещу привлеченото лице. Привличането е допустимо до изтичане на срока за отговор на исковата молба. Съгласието трябва да бъде писмено. Отлагане на делото и спиране на производството Чл. 32. (1) Отлагане на делото по искане на страните е допустимо за срок не по-дълъг от три месеца. Решаващият орган може по свое усмотрение да отложи делото за друго съдебно заседание, ако прецени, че това е наложително за изясняване на фактическата обстановка. В последния случай делото следва да бъде насрочено за ново заседание в срок не по-дълъг от седем дни. (2) По молба на страните или по негов почин Решаващият орган с определение спира делото за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца, при наличието на някоя от следните предпоставки: 1. по общо искане на страните; 2. когато в съд или друг арбитражен съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора; 3. по изрично разпореждане на закона. (3) Спряното дело се възобновява по искане на страна или при отпадане на основанието за спиране. В случаите на т. 1 на предходната алинея, то се прекратява ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му. Протокол Чл. 33. (1) За арбитражното заседание в тридневен срок от провеждането му се изготвя протокол от назначения секретар под ръководството на председателя на Решаващият орган и се подписва от двамата веднага след изготвянето му, като препис от него, заверен от Секретариата на съда, се връчва на страните. (2) По молба на страната, с определение на Решаващият орган, протоколът може да бъде поправен или допълнен, ако в него са допуснати грешка или пропуск. За поправката се уведомява другата страна, която може да направи възражения най-късно в следващото заседание, а ако делото е обявено за решаване - най-късно до изтичане на срока за произнасяне. VI. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО Приложимо право Чл. 34. (1) Решаващият орган прилага избраното от страните право. Ако те не са уговорили друго, изборът на право се отнася до материалното право, а не и до стълкновителните норми. (2) Когато изборът на право е недопустим или страните не са избрали приложимо право, Решаващият орган прилага правото, посочено от стълкновителните норми, които той счита за приложими. Ако страните са със седалище, местожителство или обичайно местопребиваване в една и съща държава, нейните стълкновителни норми сочат приложимото право. Когато спорното отношение се урежда от международен договор, прилага се той. (3) При всички случаи Решаващият състав прилага условията на договора и взема предвид търговските обичаи и добросъвестната търговска практика. (4) При решаване на спора съдът прилага и задължителните решения на Пленума по чл. 7, ал. 2 от Устава на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Тези решения задължително се публикуват на интернет страницата на съда. Решение Чл. 35. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество. (2) Решение се постановява не само при признание на иска, но и при отказ от иска. Когато обстоятелствата по делото налагат, по него може да бъде постановено предварително или частично решение. (3) Решението, което отразява постигнатата между страните спогодба, има сила на обикновено решение. Постановяване на решение Чл. 36. (1) След като Решаващият орган намери, че всички обстоятелства, които са свързани със спора, са достатъчно изяснени, той обявява състезанието за приключено и пристъпва към постановяването на решението. Решението трябва да се постанови в срок, не по-късно от четиринадесет дни след последното заседание по делото или след изтичане на срока за представяне на писмени защити по делото, ако е даден такъв. Последният срок също не може да бъде повече от 14 дни. (2) Решението се взема в закрито заседание с обикновено мнозинство на членовете на Решаващия орган. Председателят гласува последен. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от Председателя. (3) Решението трябва да бъде мотивирано, освен ако то възпроизвежда уговорена от страните спогодба. (4) Решението се изготвя от Председателя на Решаващия орган и се подписва от двамата арбитри. Ако някой от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, Председателят на Решаващия орган удостоверява това със своя подпис върху решението с посочване на причините. (5) Арбитърът, който остава на особено мнение, е длъжен да подпише решението незабавно, като обозначи позицията си с инициалите „о.м.“. В седемдневен срок от подписването арбитърът е длъжен да представи в писмен вид особеното си мнение, което се прилага към решението. След изтичане на този срок се счита, че арбитърът се е отказал от особеното си мнение, като в този случай изтичането на срока се удостоверява от Председателя на Решаващия орган. (6) Когато делото се решава от един арбитър, решението се изготвя и подписва от него. (7) Решаващият орган възобновява производството по делото по искане на някоя от страните, ако тя по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми съда за тази невъзможност, или да релевира неизвестни й до приключване на устните състезания обстоятелства или доказателства. Искането за възобновяване се разглежда ако бъде направено до изтичане на срока, определен от Решаващия орган за представяне на писмени защити по делото. (8) Решаващият орган може по своя инициатива да възобнови производството по делото, ако до постановяване на решението установи, че то се нуждае от изясняване на обстоятелства или допълване с доказателства, които са от значение за правилното му решаване. (9) Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. (10) По въпросите за нищожността, недопустимостта на решението или ограничаване правото на страните за равно участие в защита на интересите им пред съда, както и за принудителното му изпълнение, се прилагат правилата на Закона за международния търговски арбитраж. Съдържание на решението Чл. 37. Решението трябва да съдържа: 1. наименование на арбитражния съд; 2. дата и място на постановяване на решението; 3. имената на арбитрите; 4. наименование на страните и другите лица, които участват в делото; 5. предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото; 6. диспозитив на решението, с изрично посочване на лицето, срещу което е уважен искът - юридическо или физическо, с всички индивидуализиращи белези съгласно действащата нормативна уредба в България; 7. мотиви на решението; 8. подписи на арбитрите. Вписване на решението и влизане в сила Чл. 38. (1) След подписване на решението по реда на чл. 36 то се внася в Секретариата на съда от Председателя на Решаващия орган, респ. едноличния арбитър и се вписва в книгата за решения на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в негово присъствие, след който момент решението се счита постановено и неоттегляемо. (2) Книгата за решенията е на разположение на страните и техните представители. (3) Решението се вписва в срок до 3 дни след изтичане на срока за постановяване на решението по чл. 36, ал. 1. (4) В случаите по чл. 36, ал. 5, срокът по предходната алинея е 10 дневен. (5) Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ може при нужда да продължи срока по предходната алинея. (6) Решението влиза в сила след получаването му от страната. Препис от решението Чл. 39. (1) Препис от решението се изпраща на страните. (2) Ако страните не са уговорили езика, на който ще бъде написано решението, на страната по делото със седалище в чужбина се изпраща за нейна сметка превод на решението, ако тя поиска това. (3) Преписите и преводите се заверяват от Секретаря на съда с неговия подпис и печата на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (4) Ако изготвянето на превода се забави, секретарят на съда съобщава на чуждестранната страна по делото извлечение от решението. (5) Преписи от решението се връчват на страните, след като арбитражните разноски бъдат изцяло заплатени. (6) Страната, която лично или чрез процесуалния си представител по делото е получила заверен препис от решението, може да получи повторно само препис от решението, върху всяка страница от диспозитива на което изрично се отбелязва „не важи за изпълнение“. Повторно заверен препис й се издава само ако представи удостоверение от Софийски градски съд, че въз основа на решението, от което е издаден преписът по предходното изречение, не е издаван изпълнителен лист. Поправки и тълкуване на решението Чл. 40. (1) Решаващият орган, по искане на всяка от страните или по свой почин, може да поправи решението относно явна фактическа грешка, която е допуснал. (2) Всяка от страните може да поиска от Решаващия орган тълкуване на решението. Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено. (3) По поправката и тълкуването на решението Решаващият орган изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища. Той се произнася по поправката и тълкуването в четиринадесет дневен срок от искането. Решението по тези въпроси се постановява при спазване на чл. 36 и 38. (4) Поправката на решението в частта относно арбитражните разноски става с определение при спазване изискванията ал. 1 и 3. (5) Поправката и тълкуването стават част от решението. Допълнително решение Чл. 41. Решаващият орган по искане на страните може да постанови допълнително решение по въпроси, които са били поставени за разглеждане в производството от страните по делото, но по които той не се е произнесъл. Молба за това, с препис за противната страна, може да се подаде в 14-дневен срок от получаване на решението. Когато искането е основателно, Решаващият орган постановява допълнително решение при спазване съответно на разпоредбата на чл. 40, ал. 3. Изпълнение на решението Чл. 42. (1) Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните. (2) Ако с решението не е даден срок за изпълнение, то трябва да бъде изпълнено незабавно. (3) Арбитражното решение подлежи на принудително изпълнение по реда на ЗМТА и на ГПК, а в случаите когато принудителното изпълнение се извършва в друга държава – се прилага действащото в нея законодателство. Завършване на производството с определение Чл. 43. (1) Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение, за което се прилагат правилата на чл. 36, ал. 5 и чл. 38. (2) Определението за прекратяване на производството се постановява: 1. ако ищецът оттегли иска си, освен ако ответникът възрази и арбитражният съд намери, че ответникът има законен интерес от постановяването на решение; 2. при спогодба между страните, когато не е поискано обличането й във вид на арбитражно решение; 3. при липса на предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество, а така също, когато поради бездействие на ищеца делото остане без движение в течение на шест месеца. (3) Ако решаващият орган още не е образуван по установения ред, определението за прекратяване на арбитражното производство се постановява от Председателя на Международния търговски арбитражен съд. Съхраняване на делата и решенията Чл. 44. Секретариатът на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ съхранява приключените дела в течение на десет години от обявяване на решенията и определенията по тях. След изтичане на този срок делата се унищожават с изключение на решенията и мотивите към тях, както и на сключените спогодби, които се пазят завинаги. VII. ТАКСИ, РАЗНОСКИ И КАРТОТЕКА Арбитражни такси и разноски Чл. 45. (1) Изчисляването и разпределението на арбитражните такси и покриване разходите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ става в съответствие с Тарифата за арбитражните такси и разноските по делата, разглеждани от Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (2) Секретарят на съда или Решаващият орган указват на страната, която иска да бъдат събирани доказателствата, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства. (3) Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват. (4) Възнагражденията на преводачите, секретар-стенографа и вещите лица, както и техните командировъчни пари, когато се налагат командировки се определят от Решаващият орган. (5) На всички арбитри, включени в листите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, се предоставя текстът на действащата тарифа за възнагражденията на арбитрите по вътрешни и международни дела. На всички арбитри от международната листа, които не са български граждани, а също и на арбитри, които не са включени в листите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, задължително се предоставя текстът на действащата тарифа, придружен с превод на езика, на който се води делото. Картотека Чл. 46. (1) Секретариатът на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, по указания на Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, води картотека на решенията, в която се вписват извадки от мотивите на решенията, които имат принципно значение. (2) Картотеката е достъпна за всички интересуващи се. От нея могат да се издават преписи срещу заплащане на такса. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Арбитражните споразумения, сключени преди влизане в сила на този Правилник и измененията му, се считат, че насочват към него. § 2. Настоящият Правилник е приет от Управителния съвет на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в заседанието му на 30.11.2012 г. и е влязъл в сила от 30.11.2012 г.