Тарифа

Тарифа

ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДEН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - СОФИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ   Чл. 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, включително възнаграждението на арбитрите. (2) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на протокол, за издаване на удостоверения и други подобни. (3) “Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред Арбитражния съд, извън тези по ал. 1 и 2.   АРБИТРАЖНА ТАКСА   Чл. 2. (1) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:  
Цена на иска Арбитражна такса
до 50 000 лв. 3 % върху сумата, но не по-малко от 300 лв.
от 50 000,01 лв. до 100 000 лв. 2,5 % върху цената на иска
от 100 000,01 лв. до 1 000 000 лв. 2 % върху цената на иска
над 1 000 000,01 лв. 1% върху цената на иска
(2) В случаите по предходната алинея, когато цената на иска е над 1 000 000,01 лв., по искане на съответната страна, Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ може да определи арбитражната такса по свое усмотрение и в по-малък размер, но не по-малко от 0,5% върху цената на иска. (3) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, но не по-малко от 300,00 лева. Ако делото се разглежда от един арбитър, арбитражната такса не може да бъде по-малка от 150,00 лева. (4) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато тя е постъпила по банковата сметка на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (5) При увеличение на цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.   НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И ЧАСТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА   Чл. 3. (1) Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър. (2) Независимо от основанието за прекратяване на делото на ищеца се връща: 1. 75% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало преди решаващият орган да е извършил процесуални действия по делото; 2. 50% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало до първото по делото заседание и след като решаващият орган е извършил процесуални действия по разглеждане на делото; (3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска, или прекратяването на производството е следствие на неговото бездействие. (4) На ищеца се връща 50% от внесената арбитражна такса, ако страните постигнат спогодба пред Решаващия орган. (5) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия орган, а когато той още не е образуван - от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“.   АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ   Чл. 4. По отношение на насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за арбитражната такса, както и за основния иск.   ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ   Чл. 5. Депозитът за разноски се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ и се предплаща от ищеца.   РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО   Чл. 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган. (2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ   Чл. 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. (2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиването му в седалището на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.   ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА И РАЗНОСКИТЕ   Чл. 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техния размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки. (2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет.

Тарифа

ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДEН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - СОФИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ   Чл. 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на Международния търговски арбитражен съд, включително възнаграждението на арбитрите. (2) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на протокол, за издаване на удостоверения и други подобни. (3) “Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред Арбитражния съд, извън тези по ал. 1 и 2.   АРБИТРАЖНА ТАКСА   Чл. 2. (1) Арбитражния съд при Международния търговски арбитражен съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица: 
Цена на иска Арбитражна такса
до 50 000 EUR 5 % върху сумата, но не по-малко от 500 EUR
от 50 000,01 EUR до 100 000 EUR 4 % върху цената на иска
от 100 000,01 EUR до 1 000 000 EUR 3 % върху цената на иска
над 1 000 000,01 EUR 2% върху цената на иска
(2) В случаите по предходната алинея, когато цената на иска е над 1 000 000,01 EUR, по искане на съответната страна, Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ може да определи арбитражната такса по свое усмотрение и в по-малък размер, но не по-малко от 0,5% върху цената на иска. (3) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд, но не по-малко от 500 EUR. Ако делото се разглежда от един арбитър, арбитражната такса не може да бъде по-малка от 250 EUR. (4) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато тя е постъпила по банковата сметка на Международния търговски арбитражен съд. (5) При увеличение на цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението. НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА И ЧАСТИЧНО ВРЪЩАНЕ НА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА   Чл. 3. (1) Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър. (2) Независимо от основанието за прекратяване на делото на ищеца се връща: 1. 75% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало преди решаващият орган да е извършил процесуални действия по делото; 2. 50% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало до първото по делото заседание и след като решаващият орган е извършил процесуални действия по разглеждане на делото; (3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска, или прекратяването на производството е следствие на неговото бездействие. (4) На ищеца се връща 50% от внесената арбитражна такса, ако страните постигнат спогодба пред Решаващия орган. (5) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от решаващия орган, а когато той още не е образуван - от Председателя на Международния търговски арбитражен съд.   АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ   Чл. 4. По отношение на насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за арбитражната такса, както и за основния иск.   ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ   Чл. 5. Депозитът за разноски се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд и се предплаща от ищеца.   РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО   Чл. 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган. (2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ   Чл. 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Международния търговски арбитражен съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. (2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиването му в седалището на Международния търговски арбитражен съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.   ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА И РАЗНОСКИТЕ   Чл. 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техния размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки. (2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Международния търговски арбитражен съд. (3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет.   БАНКОВИ СМЕТКИ: „БАНКА ДСК“ ЕАД в ЛЕВА: IBAN: BG64 STSA 9300 0023 3420 85 BIC: STSABGSF в ЕВРО: IBAN: BG20 STSA 9300 0023 3422 95 BIC: STSABGSF Титуляр: СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“- МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД, Титулярът може да се изписва и като – СД ЮС-МТАС