Устав

Устав

НА
МЕЖДУНАРОДEН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” - СОФИЯ

  Статут Чл. 1. (1) Създава се Международен търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ - София, който може да се изписва и като International Commercial Arbitration Court at Association “JUDICIAL COOPERATION”, както и с абревиатурата МТАС при Сдружение „ЮС”. (2) Седалището на Международния търговски арбитражен съд е гр. София. (3) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ е постоянно действаща и независима от Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО” првораздавателна институция. Компетентност Чл. 2. (1) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в Република България, така и в чужбина, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение. (2) Споровете се разглеждат съобразно Правилника на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (3) Арбитражният съд организира помирителни производства и посредничество за разрешаване на гражданско правни и търговско правни спорове, спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства и други спорове, възложени му с арбитражно споразумение, които имат договорно или извън договорно основание. Структура и състав Чл. 3. (1) Международният търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се състои от Председател, двама Заместник председатели, арбитри и Секретариат. (2) Арбитражният съд има Пленум, който се състои от всички арбитри. (2) Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез един арбитър или чрез състав от трима арбитри. Решенията по делата се приемат с мнозинство. Правата и задълженията на всички арбитри са еднакви. Председател и Заместник председатели Чл. 4. (1) Председателят и Заместник председателите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се избират за срок от седем години, като могат да бъдат преизбирани, без ограничение в броя на мандатите им. (2) За Председател и Заместник председатели на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се избират пълнолетни и дееспособни български граждани, с юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и с юридически стаж не по-малък от 10 години. Те трябва да отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 4. (3) Председателят и Заместник председателите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се избират от Управителния съвет на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (4) Председателят на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ има следните правомощия: 1. организира дейността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ и на Секретариата към него; 2. представлява съда в страната и в чужбина; 3. свиква на заседание Пленума на Арбитражния съд; 4. отчита дейността на съда пред Пленума на Арбитражния съд веднъж годишно; 5. взема мерки за изпълнение на решенията на Пленума на Арбитражния съд; 6. определя въпросите, които обсъжда Пленума на Арбитражния съд с оглед уеднаквяване на практиката на съда; 7. избира и заличава арбитрите към Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“; 8. определя структурата на Секретариата на съда, назначава и освобождава секретарите и другите длъжностни лица от неговия състав; 9. взема решения относно дейността на съда; 10. изпълнява функциите, предвидени в правилниците на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (5) За взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от Председателя на съда и секретаря. (6) Заместник председателите изпълняват функциите на Председателя, когато той е възпрепятстван или му е възложил това. (7) Председателят и Заместник председателите подават декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 5, ал. 5. (8) Мандатът на Председателя и Заместник председателите на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се прекратява от Пленума на Международния търговски арбитражен съд предсрочно в случаите по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5. Арбитри Чл. 5. (1) Арбитрите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Председателя на съда. Вписването става за срок от пет години. Докато трае мандатът Председателят може да вписва в листата нови арбитри, чийто мандат изтича заедно с този на първоначално вписаните. (2) За спорове между страни с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в чужбина (международни дела). (3) В листата се посочват: името на арбитъра, дата на раждане, неговата професия, научна степен (звание) и специализация или специалност и местожителство. (4) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни и дееспособни физически лица, които: 1.са завършили юридическо образование; 2. са придобили юридическа правоспособност и притежават юридически стаж не по-малък от 5 години; 3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани; 4. познават вътрешните и международните граждански и търговски отношения и правото, което ги урежда; (5) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри. (6) За данните по предходната алинея, както и по отношение на това, че са запознати с изискванията на настоящия устав, правилниците и тарифите, уреждащи дейността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, кандидатите за арбитри, попълват декларация. (7) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на функциите си. (8) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или Председател на решаващия орган, то е длъжно да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се предоставя на страните. (9) Листите се предоставят на всеки заинтересован. Листата на арбитрите за международни спорове се изпраща и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства. Чл. 6. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват. (2) Мандатът на арбитрите се прекратява предсрочно в следните случаи: 1. при смърт 2. арбитърът отправи до Председателя на съда тримесечно предизвестие, че желае да бъде заличен от списъка; 3. арбитърът е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си; 4. арбитърът е забавил насрочването, разглеждането или постановяването на решение по повече от три дела или в течение на две години е отказал да участва в арбитражен състав по повече от три дела. 5. се установи, че декларацията по чл. 5, ал. 4 - 6 е с невярно съдържание. (3) Заличаването на арбитър от листата става с решение на Председателя на Международния търговски арбитражен съд. (4) В случаите по ал. 2, точка 2, арбитърът е длъжен да довърши производството по делата пред състава. (5) В случаите по ал. 2, т.т. 1, 3-5, Председателят на решаващия орган е длъжен да уведоми страната, посочила арбитъра, че следва в седемдневен срок от уведомлението да посочи нов арбитър. (6) Когато в случаите по предходната алинея страната не посочи арбитър, той се определя от Председателя на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Пленум Чл. 7. (1) Арбитрите, в това число Председателят и Заместник председателите на Арбитражния съд, съставят Пленума на Арбитражния съд, който се свиква от Председателя на съда и има следните права и задължения: 1. определя насоките на дейността на Международния търговски арбитражен съд и приема решения по принципни въпроси във връзка с организационната дейност на съда; 2. обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него; 3. обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международните дела, с оглед нейното уеднаквяване; (2) Решенията на Пленума относно прилагането на закона са задължителни за работата на арбитрите. Решенията на Пленума се приемат с обикновено мнозинство и се заверяват от Председателя на съда и арбитъра-докладчик. Секретариат Чл. 8. (1) Канцеларията на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на съда. (2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да имат завършено висше образование. Секретарите по международни дела трябва да си служат и да владеят писмено и говоримо най-малко английски и евентуално един от най-разпространените европейски езици. (3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците. Финанси Чл. 9. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ се внасят по отделни банкови сметки на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, посочени в тарифите за арбитражните такси и разноските по вътрешни и международни дела, разглеждани от Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (2) Разходите за издръжката на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ са за сметка на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. (4) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда и неговите заместници за извършената от тях работа. (5) Таксите и разноските по делата се определят в Тарифа, приета от Управителния съвет на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Устав, правилници и тарифи Чл. 10. Уставът на Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, правилниците, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“. Настоящият устав е приет от Управителния съвет на Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в заседанието му на 30.11.2012 г. и е влязъл в сила от 30.11.2012 г.